Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN SB ELECTRONICS B.V.

Artikel 1: Definities

1.1 De besloten vennootschap SB Electronics B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Nistelrode, alsmede aan haar gelieerde vennootschappen die verwijzen naar deze voorwaarden of zich hiervan bedienen, zijn gebruiker van deze voorwaarden en zullen hierna worden aangeduid met: “SB Electronics”.

1.2 Klant is de consument of vertegenwoordiger van een zakelijke partij die een overeenkomst met SB Electronics aangaat voor de koop, levering of huur van een of meer producten, welke door SB Electronics worden gevoerd.

1.3 Producten zijn alle goederen, zaken en diensten uit het door SB Electronics gevoerde assortiment, zoals in haar vestigingen en/ of haar website te koop en/ of te huur worden aangeboden.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van alle door SB Electronics gedane aanbiedingen. leveringen, orderbevestigingen, gedane bestellingen, verstrekte adviezen, en op alle overeenkomsten en andere rechtshandelingen tussen de klant en SB Electronics. Voor transacties die zijn aan te merken als een project binnen de groep Grootkeukentechniek gelden de aanvullende voorwaarden zoals opgenomen in
artikel 6 van deze algemene voorwaarden, waarbij vooraf uitdrukkelijk moet zijn overeengekomen dat sprake is van een zodanig project.

2.2 SB Electronics draagt er zorg voor dat deze algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand worden gesteld en/of elektronisch beschikbaar worden gesteld, met verwijzing waar deze beschikbaar zijn. 2.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk door SB Electronics is overeengekomen. 2.4 Algemene voorwaarden onder welke benaming ook van de klant zijn niet van toepassing en worden door SB Electronics uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij zij daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3: Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomsten, prijzen
3.1. Alle geplaatste bestellingen, aanbiedingen en prijsopgaven zijn gebaseerd op een bij het aanbod/ de aanvraag verstrekte gegevens en zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2. Overeenkomsten tussen SB Electronics en de klant komen tot stand indien en zodra een aanbod door de klant wordt aanvaard, tenzij SB Electronics binnen vijf dagen na ontvangst van een schriftelijke aanvaarding van de klant te kennen geeft geen overeenkomst te willen sluiten, in welk geval het aanbod rechtmatig geacht zal worden te zijn herroepen.

3.3. Indien een aanvaarding door een klant afwijkt van het aanbod van SB Electronics dan geldt dit als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke, ook indien slechts sprake is van afwijking op ondergeschikte punten.

3.4. Een aanbod van een klant is eerst aanvaard indien dit schriftelijk door SB Electronics wordt verklaard.

3.5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden opgegeven prijzen voor levering vanaf Nistelrode en zijn deze exclusief omzetbetaling en exclusief emballage.

3.6. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van het tijdstip van het aanbod, de koop en/ of opdracht geldende prijzen.

3.7. Prijsverhogingen voortkomende uit op verzoek van de klant verrichte aanvullingen en/ of wijzigingen van de overeenkomst en/ of specificaties van de af te leveren zaken en/ of te verrichten diensten zijn geheel voor rekening van de klant.

Artikel 4: Levering, risico, termijnen, montage en reparatie
4.1. Tenzij anders overeengekomen, worden alle leveringen geacht plaats te vinden vanaf Nistelrode.

4.2. Het verkochte / verhuurde is vanaf het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst voor rekening en risico van de klant.

4.3. Lever- en reparatietijden en/ of installatieduur worden bij benadering opgegeven en gelden nooit als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd of opgegeven reparatieduur kan geen aanspraak geven op annulering of schadevergoeding aan de zijde van de klant.

4.4. Voor het ter beschikking stellen van monteurs en/ of ander personeel worden alle werk- en reisuren in rekening gebracht bij de klant naast mogelijke extra kosten en in te schakelen hulpmiddelen.

4.5. Leveringen uit hoofde van een koopovereenkomst geschieden onder eigendomsvoorbehoud.

Artikel 5: Betaling
5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling contant, elektronisch per pin of creditcard te geschieden bij de aflevering van de zaken, respectievelijk na het verrichten van de diensten zonder dat enig beroep op verrekening of korting kan worden toegestaan.

5.2. Alle betalingen dienen te geschieden in Nederlands wettig betaalmiddel, te weten de Euro.

5.3. In geval betaling per bank is overeengekomen geldt als datum van betaling de datum van bijschrijving op de bankrekening van SB Electronics.

5.4. Indien de vordering van SB Electronics niet contant, of elektronisch via pin of creditcard of krachtens de getroffen overeenkomst wordt betaald, dan wel betaling niet binnen 30 dagen na factuur per bank is voldaan, is SB Electronics gerechtigd haar vordering te verhogen met een rente van 1% per maand, dan wel de wettelijke (handelsrente) naar keuze van SB Electronics, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend, alles ingaande 30 dagen na factuurdatum of de overeengekomen betalingsdatum.

5.5. Indien de klant na schriftelijke sommatie in gebreke blijft met betaling is SB Electronics gerechtigd het aan haar verschuldigde te verhogen met buitengerechtelijke incassokosten, berekend conform het rapport Voorwerk II, de aanbevelingen van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten, gewijzigd in november 2002, met een maximum van 15% van het verschuldigde, doch met een minimum van €100,--.

5.6. Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.7. Indien een klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen jegens SB Electronics, alsmede in het geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of staking van het bedrijf van de klant, of wanneer Wet Schuldsanering Particulieren van toepassing is, wordt deze geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft SB Electronics te hare keuze het recht zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat SB Electronics tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, onverminderd het recht van SB Electronics tot het vorderen van volledige vergoeding van de hierdoor geleden en nog te lijden schade.

5.8. Zolang SB Electronics van de klant enig bedrag uit hoofde van de krachtens de gesloten overeenkomsten door haar geleverde zaken of verrichte diensten te vorderen heeft en de klant haar betalingsverplichtingen jegens SB Electronics niet nakomt en heeft voldaan, behoudt SB Electronics de eigendom van de door haar geleverde zaken voor.

5.9. SB Electronics kan haar recht van retentie uitoefenen op alle zaken, waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en welke zij in het kader van de overeenkomst feitelijk nog onder zich heeft, indien de klant verplichtingen al dan niet samenhangend met de uitvoering van overeenkomsten of andere overeenkomsten geheel of gedeeltelijk niet nakomt.

Artikel 6: Projecten Grootkeukentechniek
6.1. Ten aanzien van projecten die zijn aan te merken als een project binnen de groep Grootkeukentechniek van SB Electronics B.V. gelden de volgende voorwaarden ten aanzien van prijzen en betalingen.

6.2 Prijzen
Genoemde prijzen zijn inclusief:

 • Levering begane grond;
 • Afvoeren verpakkingsmateriaal.

Genoemde prijzen zijn exclusief:

 • Verwijderen beschermingsfolie mits anders overeengekomen.
 • Installatie;
 • Gas-, water- en elektrische aansluitingen;
 • Het aanleggen c.q. veranderen van water-, elektriciteits- gas- en afvoerleidingen, alsook hak-, breek-, timmer-, schilder-, metsel- en loodgieterswerkzaamheden, demontage van bestaande installatie(s) en afvoer van milieubelastende stoffen;
 • Kosten voor eventueel verticaal transport, zowel in- als uitpandig.

6.3 Levertijd
In overleg, te bepalen na de bestelling van de hierop betrekking hebbende goederen.

6.4 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Bij orderbedragen boven € 5.000 excl. BTW gelden de volgende betalingstermijnen:

 • 40% van de totale prijs bij opdracht.
 • 50% van de totale prijs voor levering van de apparatuur en andere materialen.
 • 10% van de totale prijs bij oplevering project.

Voor de termijnbetalingen worden afzonderlijke facturen verstrekt. Bij het opmaken van de slotfactuur vindt verrekening van de eerder gefactureerde termijnen plaats.

6.5 Aanvullende bepalingen:
Mocht een offerte doorgang vinden en de levering zal later dan zes maanden na offertedatum plaatsvinden, dan wordt, indien nodig, na onderling overleg, indexering toegepast.

 • Bestellingen: schriftelijk (per e-mail of fax);
 • Retournering: bij retournering zal 85% van het netto bedrag gecrediteerd worden, speciaal bestelde delen kunnen niet retour ;
 • Bij plaatsing van de apparatuur en de materialen dient geen hinder van derden te worden ondervonden. Tevens dient de locatie aan het begin van de geplande dag gereed te zijn voor plaatsing van de te leveren artikelen.

Artikel 7: Garanties
7.1. Op door SB Electronics geleverde zaken met fabriek- danwel leveranciersgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek en/ of importeur en/of leverancier gestelde garantiebepalingen. Informatie daarover is bij het product in de verpakking en/ of op de website te vinden.


7.2. Op geleverde gebruikte zaken wordt door SB Electronics geen garantie verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.


7.3. Indien fabrieksgarantie van toepassing is, zal SB Electronics zich daaraan conformeren en zich beperken tot gehele of gedeeltelijke gratis her-levering van vervangende onderdelen, dan wel producten, dan wel reparatie van de defecte onderdelen.


7.4. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig gebruik of onjuiste onderhoud en/ of gebruik of welke zich voordoen na wijziging of reparaties door derden van (gedeelte van) door SB Electronics geleverde zaken blijven buiten de garantie.


7.5. Indien tijdens een door de fabrikant of een in opdracht van SB Electronics uitgevoerd onderzoek blijkt dat het gebrek veroorzaakt is door illegale en/ of onjuist geïnstalleerde software en/ of een virus is garantie van SB Electronics tevens uitgesloten.


7.6. Indien tijdens een door SB Electronics uitgevoerd onderzoek blijkt dat een derde geprobeerd heeft het product te herstellen, is de garantie van SB Electronics ook uitgesloten tenzij op voorhand schriftelijke toestemming daarvoor is gegeven. Geen garantie bestaat evenmin indien het product niet bij SB Electronics is gekocht en door deze is geleverd, alsook indien kenmerken, zoals type of serienummers onleesbaar zijn gemaakt, verwijderd of veranderd.


7.7. In het geval van consumentenkoop zal SB Electronics alle op haar rustende verplichtingen in het kader van (non)conformiteit, zoals verwoord in het Burgerlijk Wetboek nakomen, onder meer inhoudende dat binnen een redelijke termijn zorg wordt gedragen voor herstel of vervanging van het geleverde, overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, doch op voorwaarde dat de consument tijdig aan haar klachtplicht als opgenomen in artikel 7:23 BW en deze algemene voorwaarden heeft voldaan.


Artikel 8: Klachten
8.1 Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij SB Electronics te worden ingediend.


8.2 In geval van zichtbare gebreken dient de klacht terstond na aflevering te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren ontdekken.


Artikel 9: Intellectuele/ industriële eigendomsrechten, geheimhouding
9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt SB Electronics zich alle intellectuele en/ of industriële eigendomsrechten voor met betrekking tot de door haar geleverde zaken en/ of verrichte diensten, waaronder begrepen auteurs- en modellenrechten, bepaalde ontwerpen, tekeningen, geschriften, gegevensdragers et cetera.

9.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de klant niet toegestaan de in artikel 7.1. vermelde zaken te kopiëren, aan derden te tonen of ter beschikking te stellen en/ of op enigerlei andere wijze daarvan gebruik te maken, openbaar te maken of derden in staat te stellen daarvan gebruik te maken.

9.3 De klant verplicht zich tot de geheimhouding van de door SB Electronics aan de klant ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie, waaronder in ieder geval wordt verstaan naast de in dit artikel vermelde bedrijfsgegevens van SB Electronics.


Artikel 10: Overmacht
10.1. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor SB Electronics als gevolg van overmacht niet mogelijk is, heeft zij het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor welke geleverde zaken/ diensten betaling te vorderen.

10.2. Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van SB Electronics, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. In elk geval geldt als overmacht het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering door de eigen leveranciers van SB Electronics, stakingen, uitsluitingen, machinebreuk, verstoring van energievoorzieningen, en maatregelen van overheidswege en de gevolgen daarvan c.q. verlies of beschadiging bij transport.


Artikel 11: Forumkeuze en toepasselijk recht
11.1. Op alle met SB Electronics gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2. Op de door SB Electronics gesloten internationale overeenkomsten is naast het in voorgaand artikel genoemde recht tevens van toepassing het Internationaal Verdrag der Verenigde Naties betreffende koop van roerende zaken.

11.3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met SB Electronics gesloten overeenkomsten of daarvan het gevolg zijn, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

<p>3 jaar<br />
garantie</p>

3 jaar
garantie

<p>Snelle klacht-<br />
afhandeling</p>

Snelle klacht-
afhandeling

<p>Nederlands<br />
merk</p>

Nederlands
merk

<p>Ontwikkeld voor de<br />
zakelijke markt</p>

Ontwikkeld voor de
zakelijke markt

Product toegevoegd aan bestelling

Naar huidige bestelling
Verder winkelen